Afdeling 1 – Definities en algemeen

1           Definities

1.1       De volgende met een hoofdletter geschreven definities hebben de navolgende betekenis:

  • Algemene Bezoekersvoorwaarden: de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Stichting zoals gepubliceerd op https://oudekerk.nl/nieuws/algemene-bezoekersvoorwaarden/;
  • Gast: diegene die op uitnodiging van een Koper plaatsneemt aan een door de desbetreffende Koper gekochte Tafel, inclusief, indien de Koper zelf ook plaatsneemt: de Koper;
  • Koper: de (rechts-)persoon die een Tafel heeft gekocht of daarvoor een bestelling doet;
  • Oude Kerk: de voor het publiek opengestelde ruimten in het gebouw de Oude Kerk, aan het Oudekerksplein 23 te Amsterdam die door de Stichting worden beheerd en geëxploiteerd;
  • Playing the Cathedral Benefietavond: het door de Stichting georganiseerde benefietevenement en-gala dat plaatsvindt op 11 mei 2019 in de Oude Kerk;
  • Playing the Cathedral concerten: de concertreeks getiteld “Playing the Cathedral”, bestaande uit negen edities die met de opbrengsten van de Playing the Cathedral Benefietavond worden geprogrammeerd en gefinancierd;
  • Stichting: de stichting Stichting De Oude Kerk te Amsterdam, gevestigd en kantoorhoudende te (1012 GX) Amsterdam, aan het Oudekerksplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41200138, met BTW nummer: 0031.35.718.B.01;
  • Tafel: een dinertafel voor 8 personen waaraan de Koper ervan en/of zijn Gasten tijdens Playing the Cathedral Benefietavond kunnen plaatsnemen;
  • Toegangsbewijs: een toegangsbewijs voor Playing the Cathedral Benefietavond die na online registratie tevens een recht op plaatsneming aan een Tafel van de desbetreffende Koper verschaft;
  • Voorwaarden: deze voorwaarden Playing the Cathedral, tezamen met de Algemene Bezoekersvoorwaarden.

2           Algemeen

2.1       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de Stichting enerzijds en Kopers en/of Gasten anderzijds betreffende de organisatie van en deelname aan Playing the Cathedral Benefietavond en alle daarmee verband houdende activiteiten van de Stichting, waaronder de Playing the Cathedral concerten, en alle overige verbintenissen tussen de Stichting enerzijds en Kopers en/of Gasten anderzijds.

2.2       Door een bestelling of de koop van een Tafel of de toegang van de Oude Kerk aanvaardt de Koper de toepasselijkheid en geldigheid van deze Voorwaarden.

2.3       De Koper staat ervoor in dat hun Gasten deze Voorwaarden tevens aanvaarden en zich daaraan zullen houden.

2.4       Van deze Voorwaarden wordt slechts afgeweken indien dat uitdrukkelijk schriftelijk met de Stichting is overeengekomen.

2.5       Naast deze Voorwaarden zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing.

2.6       Hetgeen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden is bepaald ten aanzien van Toegangsbewijzen en Bezoekers zoals daarin gedefinieerd, geldt tevens ten aanzien van Toegangsbewijzen en Kopers resp. Gasten zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden, tenzij uit deze Voorwaarden anders volgt.

2.7       Indien en voor zover bepalingen uit deze Voorwaarden en de Algemene Bezoekersvoorwaarden tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden.

2.8       De Stichting is gerechtigd deze Voorwaarden en de Algemene Bezoekersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De geldende Voorwaarden en Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn te raadplegen op https://oudekerk.nl/nieuws/algemene-bezoekersvoorwaarden/

2.9       Voor alle vragen en opmerkingen over de Playing the Cathedral Benefietavond en Playing the Cathedral kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres: playingthecathedral@oudekerk.nl.

3           Tafels

3.1       Tafels kunnen worden gereserveerd en betaald via de website playingthecathedral.org.

3.2       Er zijn drie categorieën Tafels:
a) Tafel particulieren: deze Tafels kunnen aangekocht worden door particulieren en kosten 5000 euro inclusief btw
b) Tafel bedrijven: deze Tafels kunnen aangekocht worden door bedrijven en kosten 10.000 euro exclusief btw
c) Tafel sponsoren: deze (VIP) Tafels kunnen aangekocht worden door sponsoren en kosten 20.000 euro exclusief btw.

3.3       De Kopers en Gasten die aan een Tafel plaatsnemen hebben tijdens de Playing the Cathedral Benefietavond aanspraak op een 3-gangen diner plus een muziekprogramma waarin het Vater-Müller orgel in de Oude Kerk een centrale rol vervult.

3.4       Kopers van een Tafel voor particulieren en voor bedrijven hebben tevens aanspraak op een naamsvermelding op een plaquette getiteld “Founders of Music” bij het orgel in de Oude Kerk, die daar tenminste 24 maanden op geplaatst blijft.

3.5       Kopers van een Tafel voor sponsoren hebben tevens aanspraak op:

– een naamsvermelding als “sponsor” van Playing the Cathedral op de website playingthecathedral.org en op diverse uitingen tijdens het benefietdiner op 11 mei 2019;

– een naamsvermelding als “partner” op diverse uitingen van de Stichting omtrent de toekomstige negen edities van de Playing the Cathedral concerten;

– totaal 10 vrijkaarten per concert voor de toekomstige negen edities van de Playing the Cathedral concerten. De Koper ontvangt hiervoor uiterlijk een maand voor aanvang van het concert per e-mail een uitnodiging. De Koper dient binnen twee weken na ontvangst van de uitnodiging aan te geven hoeveel vrijkaarten hij wenst, bij gebreke waarvan de aanspraak op vrijkaarten voor dat concert vervalt.

3.6       De Koper ontvangt na reservering van een tafel via de website playingthecathedral.org een automatische ontvangstbevestiging. Na betaling via iDEAL, creditcard of factuur ontvangt de Koper een betalingsbevestiging.

4           Toegangsbewijzen en Toegang

4.1       Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de Playing the Cathedral Benefietavond ontvangt de Koper acht Toegangsbewijzen. De Koper dient deze onder de Gasten te verspreiden.

4.2       Gasten dienen zich uiterlijk een maand voorafgaand aan de Playing the Cathedral Benefietavond online te registreren volgens de aanwijzingen op het Toegangsbewijs.

4.3       Kopers en Gasten kunnen slechts toegang hebben tot de Playing the Cathedral Benefietavond en aan een Tafel plaatsnemen indien zij de online registratie volledig hebben afgerond, en op vertoon van een geldig Toegangsbewijs en legitimatiebewijs.

5           Betaling en restitutie

5.1       De Stichting is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst met een Koper na volledige betaling door de Koper. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt is de Stichting gerechtigd de Overeenkomst met de Koper te ontbinden zonder daardoor schadeplichtig te worden.

5.2       Tenzij anders bepaald geldt voor facturen een betalingstermijn van 30 dagen.

5.3       De Oude Kerk is niet verplicht tot restitutie van niet-gebruikte of niet-geregistreerde Toegangsbewijzen door Koper of Gasten.

5.4       De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of tot schadevergoeding door De Oude Kerk aan de Koper of Gast:

·       het wijzigen van het programma tijdens de Playing the Cathedral Benefietavond of Playing the Cathedral zoals vermeld op playingthecathedral.org;

·       overlast of ongemak veroorzaakt door andere Gasten zoals geluidsoverlast, ongepast gedrag of diefstal;

·       schade veroorzaakt door andere Gasten;

·       overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de Oude Kerk;

·       ontzegging van de toegang tot de Oude Kerk;

·       verlies van het Toegangsbewijs.

5.5       Indien de Koper aanspraak heeft op restitutie van betaalde gelden, dan geldt dat dit gemaximeerd is tot EUR 1.000,- per gekochte tafel. Het overige deel van de betaalde gelden is een niet-restitueerbare gift.