privacy statement oude kerk

Dit privacy statement is van toepassing voor particulieren, overheden en sponsoren die een tafel reserveren voor het benefietgala Playing the Cathedral van Stichting de Oude Kerk te Amsterdam. In dit privacy statement staat waarom, welke en hoe we je persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende wijze:

verwerken reservering tafel benefietgala playing the cathedral
Voor de reservering van een tafel voor het benefietgala Playing the Cathedral via de website playingthecathedral.org verwerkt de Oude Kerk gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en financiële informatie om de reservering mogelijk te maken. Gegevens worden verwerkt in ons CRM systeem. We maken gebruik van de diensten van derden om je gegevens te verwerken voor de aanschaf van de reservering, in overeenstemming met dit privacy statement. Dit systeem is eigendom van een derde partij. Derde partijen treden hierbij op als bewerker voor de Oude Kerk. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Oude Kerk optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de Oude Kerk afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Oude Kerk.

nieuws playing the cathedral
Verwerkte persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail en/of per telefoon op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van het benefietgala playing the cathedral. Dit geldt hoofdzakelijk voor het afhandelen van financiële administratie.

bijzondere gegevens
Indien deze gegevens met ons gedeeld zijn of openbaar zijn gemaakt en deze bijdragen aan efficiënte fondsenwerving of relatiemanagement, leggen wij bijzondere persoonsgegevens vast.

verwerking en beveiliging van gegevens
Je (financiële) gegevens worden in beveiligde systemen bewaard. Als we deze gegevens moeten delen, zorgen wij er voor dat desbetreffende partijen een Verwerkersovereenkomst conform de wet- en regelgeving hebben getekend. Je persoonsgegevens zullen alleen door de Oude Kerk of door de Oude Kerk ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.
De bewaartermijn van je persoonsgegevens is afhankelijk van onze relatie. Wij bewaren je persoonsgegevens minimaal zeven jaar. Zonder tegenbericht verlengen wij deze termijn automatisch met eenzelfde periode.

afmelden en contact
Indien je persoonsgegevens wilt verwijderen of corrigeren neem dan contact op via hetzelfde email-adres of via 020-6258284.